Dobroczynny jak Polak

Organizacje pozarządowe, działające w ramach trzeciego sektora, stanowią istotny element społeczeństwa obywatelskiego. Propagowanie pro-aktywnych postaw oraz łagodzenie skutków nierówności społecznych, to główne zadanie, które przyświeca działalności organizacjom trzeciego sektora- nie nastawionym na zysk, które nie są instytucjami administracji publicznej. Co roku w styczniu, przy okazji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dyskusje wokół Fundacji i akcji charytatywnych rozkwitają, stawiając po dwóch stronach barykady zagorzałych fanów i przeciwników. Fundacja WOŚP, choć najbardziej rozpoznawalna, nie jest jedyną prowadzącą działania charytatywne. Jak liczbowo wygląda stan III sektora w Polsce? 

Organizacje pozarządowe w Polsce

W Polsce, na koniec 2014 roku, zarejestrowanych było około 100 tysięcy stowarzyszeń i 17 tysięcy fundacji- niemalże 40% więcej niż dwa lata wcześniej. Mimo, że większości Polaków, działalność organizacji pozarządowych kojarzy się z dobroczynnością oraz organizacją zbiórek charytatywnych, ich pole działania jest znacznie bardziej różnorodne. Wśród głównych obszarów aktywności polskich organizacji, znajdują się: sport wraz z turystyką i rekreacją, edukacja i wychowanie, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, usługi socjalne, pomoc społeczna oraz rozwój lokalny. Mimo, że nadal obecna jest w przekonaniach wielu Polaków niepewność, czy powierzane organizacjom środki wykorzystywane są w sposób uczciwy i efektywny, ponad połowa uważa, że organizacje docierają z pomocą do wybranych społeczności skuteczniej niż instytucje państwowe.

Jaki jest polski filantrop?

Indeks Dobroczynności opublikowany w 2014 roku przez Charity Aid Fundation daje Polsce 73 miejsce na 135 przebadanych krajów. Według badań prowadzonych co roku przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, które bada sytuacje organizacji pozarządowych w Polsce, dwie trzecie Polaków wspiera finansowo ich działalność.

PolacyNGO
źródło: opracowanie własne

Wsparcie finansowe organizacji, często nie cechuje się też powtarzalnością. Dla ponad 40 procent tej grupy, pomoc ogranicza się do jednokrotnego wsparcia wybranej akcji- najczęściej podczas dorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród innych form finansowego wsparcia, najbardziej powszechne są: wrzuty pieniędzy do puszki podczas zbiórek publicznych, przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji, wykonanie przelewu bankowego, wysłanie SMSa dedykowanego akcji, przekazanie ubrań, artykułów spożywczych oraz innych dóbr materialnych na rzecz potrzebujących. Przeciętny polski filantrop jest osobą młodą, dobrze wykształconą, mieszkającą w większym mieście, często angażującą się też w wolontariat oraz cechującą się przekonaniem, że wspólna działalność obywateli może pomóc rozwiązać problemy swojego otoczenia.

Nie tylko pieniądze- liczy się także praca  

Zdecydowana większość Polaków uważa, ze organizacje działające w ramach sektora pozarządowego powinny świadczyć swoje usługi za darmo, nie pobierając żadnych opłat. Trzeci sektor opiera swoje działania przede wszystkim na społecznej pracy wolontariuszy, co jest zgodne z poglądem ponad połowy Polaków, którzy są zdania, że powinny one unikać zatrudniania pracowników etatowych. Jednocześnie, Polacy oczekują od organizacji profesjonalizmu oraz wysokiej jakości usług. Nie jest to jednak jedyna niespójność. Mimo przekonania o niezarobkowaniu organizacji, jedynie 18 procent społeczeństwa wspiera organizacje pracą, oferując nieodpłatnie swój czas i zaangażowanie. Praca ta ma na ogół charakter sporadyczny, wspierający organizacje społeczne nie więcej niż kilka razy w ciągu roku. Aktywność wolontariuszy skierowana jest najczęściej na działania związane z pomocą charytatywną, ochroną zdrowia, oświatą i edukacją, opieką nad zwierzętami oraz udziałem w organizacjach religijnych.

Znajoma instruktorka ZHP, działająca od lat w organizacjach pozarządowych, zapytana o jej motywację do angażowania się w prace społeczną przyznała: Do działalności wolontariackiej, zachęca mnie nie tylko chęć pomocy innym ale też możliwość nabycia wiedzy i umiejętności możliwych do wykorzystania w pracy zawodowej. Wśród naszych znajomych- wolontariuszy, jest wiele osób, które wychowały się biorąc udział w nieodpłatnych działaniach organizacji i traktują pracę na rzecz innych jako hobby, czując, że jest to naturalna działalność aktywnego człowieka. Dla wielu z nas, nie zawsze najważniejsze są detale realizowanego projektu. Często ważniejsza jest atmosfera, spędzanie czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach i poczuciu misji.

 

 

*Dane zawarte w artykule pochodzą z badania stowarzyszenia Klon/Jawor przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 1003 osób powyżej 15. roku życia metodą CAPI (wywiad osobisty wspomagany komputerowo) w listopadzie 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *